Έκπτωση στις επιχειρήσεις για τη διαφήμιση...

Νέα ρύθμιση που ενισχύει το διαφημιστικό κλάδο. Στο νομοσχέδιο του υπουργείου  Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», το... υπ. οικονομικών κατέθεσε τροπολογία με την οποία και για το φορολογικό έτος 2022 επεκτείνεται η πρόβλεψη της προσαυξημένης έκπτωσης διαψημιστικής δαπάνης κατά 30%.


Η τροπολογία έχει ως εξής:


Το άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) τροποποιείται, στον τίτλο και το πρώτο εδάφιο, ως προς την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαψημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2022 κατά ποσοοτό 30%, και την πρόβλεψη των σχετικών προϋποθέσεων και το άρθρο 22Γ διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 22Γ
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα ψορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα ψορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαψήμιση, διαψημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοψώνου, βγ) του κινηματογράψου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηψιακών μέσων και εργαλείων εψόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α 133) και βστ) των εψημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το ψορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το ψορολογικό έτος 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το ψορολογικό έτος 2022 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:     η διαφημιοτική δαπάνη της επιχείρησης για το ψορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαψημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και

(ΙΙ) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το ψορολογικό έτος 2021 και το ψορολογικό έτος 2022 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαψημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) γιατο έτος 2019. 
Εψόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμψάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID 9, η ανωτέρω υπό στοιχείο (1) προϋπόθεση πληρούται εψόσον το ύψος της διαψημιστικής δαπάνης γιατο έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαψημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταψέρονται με βάση το άρθρο 27

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο Θέμα για την εψαρμογή της παρούσας.»

typologies.gr