Ποιός είναι ο “συνεργάσιμος δανειολήπτης” για τα κόκκινα δάνεια

Ο ορισμός του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης επίσημης συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που θα “πατήσει” πάνω στο ιρλανδικό μοντέλο.

Παράλληλα θα οριστούν και συγκεκριμένες «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», που στην ουσία θα καθορίζουν τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας. Με άλλα λόγια, όπως ορίζει το ιρλανδικό μοντέλο, το κράτος θα υπολογίζει με βάση τα στοιχεία της έρευνας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ του 2012, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Όταν πληρωθούν τα βασικά για να ζει ένα νοικοκυριό, τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν για τα δάνεια.

Πέραν από το ποσό αυτό τα χρήματα που έχει ένα νοικοκυριό θα πρέπει να πηγαίνουν για την εξόφληση των δανείων (Ιρλανδικό μοντέλο).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, «συνεργάσιμος δανειολήπτης» είναι αυτός που:

α) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή, παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προς το δανειστή (αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεμοιοτυπίας, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό, συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

β) απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός μίας εβδομάδας,

γ) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, αναφορικά με τη τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα μεταβολής τους,

δ) προβαίνει εκουσίως, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του. (πχ πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του [κληρονομιά κλπ], ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων κλπ),

ε) σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, (λ.χ. αποδεδειγμένη σοβαρή ασθένεια ή φυσικής καταστροφής), η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική του κατάσταση, γνωστοποιεί αμελλητί την κατάστασή του αυτή στο δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος.http://olympia.gr