4 Αυγούστου 2018

Πώς θα βγάλετε οικοδομική άδεια από τον υπολογιστή σας.

Aπό τα μέσα Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης..
αδειών. Το νέο σύστημα, που θα είναι προσβάσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-adeies.ypen.gr, θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία στις 3 Σεπτεμβρίου και σε πλήρη λειτουργία τη 15η Οκτωβρίου.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για το πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και χορήγησης οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων των εργασιών δόμησης. Ενδεικτικά, για την έκδοση οικοδομικής άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισάγουν στο σύστημα:
α) Αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας.
β) Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων.
γ) Τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του ακινήτου.
δ) Τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα.
ε) Διάφορα άλλα δικαιολογητικά.
Διαχειριστής της αίτησης είναι ένας εκ των μηχανικών του έργου ή η τεχνική εταιρία, οι οποίοι λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, με εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους να προχωρούν στον έλεγχο πληρότητας, τον έλεγχο τοπογραφικού διαγράμματος, τον έλεγχο διαγράμματος κάλυψης και τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων του έργου.
Προβλέπεται ακόμη η καταβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους:
• 20 ευρώ ανά υποβαλλόμενη αίτηση,
• 50 ευρώ για άδειες μέχρι 100 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας και 60 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις,
• 100 ευρώ για άδειες άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας,
• 250 ευρώ για άδειες άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας και 350 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις,
• 400 ευρώ για άδειες άνω των 5.000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας και 500 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις.
Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα και αφορούν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, άδεια κατεδάφισης και έκδοση οικοδομικής άδειας για αποκατάσταση ζημιών έπειτα από φυσικές καταστροφές προβλέπεται έκπτωση 50% επί του ανταποδοτικού τέλους.
dimokratianews