Ούτε μια αίτηση δεν έχει κατατεθεί στο Μέτρο για αρδευτικά.

Όσοι ενδιαφέρονται να µπουν στο πρόγραµµα µάλιστα φαίνεται πως γίνονται «µπαλάκι», µεταξύ µελετητικών γραφείων, που αρνούνται να τους αναλάβουν όσο µάλιστα τρέχουν αιτήσεις ΟΣ∆Ε, Αναπτυξιακός Νόµος και οι προετοιµασίες για το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών που µονοπωλούν αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον. Η παράταση είναι βέβαιη (15 Ιουλίου η καταληκτική ηµεροµηνία), ενώ εκτιµάται πως ακόµα και να µείνει ανοιχτό το πρόγραµµα έως το Σεπτέµβριο, αν δεν υπάρξει κάποια µέριµνα να απλοποιηθεί η διαδικασία κατάθεσης του φακέλου, ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα µπορέσουν να τα βγάλουν πέρα µε τη διαδικασία αιτήσεων.

Επιχειρηµατικό σχέδιο, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τεχνική έκθεση, µελέτες άρδευσης σχετικά µε την εξοικονόµηση ύδατος, βεβαιώσεις για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από ∆ΑΟΚ, άδεια χρήση νερού, προσφορές τεκµηρίωση του εύλογου κόστους, προσφορές σύνδεσης για τα φορητά φωτοβολταϊκά είναι µόνο κάποια από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σήµερα για έναν ολοκληρωµένο φάκελο. Επιπλέον, διαφορετικές µελέτες και δικαιολογητικά απαιτούνται για δαπάνες στάγδην άρδευσης, διαφορετικές για γεωργία ακριβείας, διαφορετικές για γεωτρήσεις-οµβροδεξαµενές και άλλες για φωτοβολταϊκά. Κοινός τόπος όλων είναι πως θα πρέπει ο υποψήφιος δικαιούχος να προσκοµίσει στο φάκελό του επιχειρηµατικό σχέδιο (βλ. σηµεία 1-5).

Σηµειώνεται εδώ πως για όσους ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν νέα αρδευόµενη έκταση σε ξηρικό αγροτεµάχιο θα πρέπει να προσέξουν στην περιοχή που θα γίνει η επένδυση το αντίστοιχο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµών (Σ∆ΛΑΠ). Εφόσον στην περιοχή της επένδυσης το Σ∆ΛΑΠ αναφέρει πως η κατάσταση των υδάτων είναι λιγότερη καλή ποσοτικά, τότε ο φάκελος απορρίπτεται. 

 

Κύρια σηµεία προκήρυξης

Παρακάτω, υπενθυµίζονται τα κύρια σηµεία της προκήρυξης:

Η οικονοµική στήριξη για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονοµική στήριξη µπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ. Η ένταση στήριξης είναι ανάλογη µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήµατος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδοτηθεί για ένα πολύ µεγάλο εύρος επενδύσεων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η αγορά και εγκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (έως 410 ευρώ το στρέµµα), δεξαµενές νερού, µηχανολογικός εξοπλισµός όπως π.χ. αγωγοί µεταφοράς που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων για άρδευση, αλλά και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας. Επιπλέον επιλέξιµες είναι γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και φωτοβολταϊκά συστήµατα (αυτόνοµα ή διασυνδεδεµένα) µε ή χωρίς φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου.

Απόλυτη προτεραιότητα ένταξης έχουν όσοι πετυχαίνουν εξοικονόµηση ύδατος άνω του 50% µε την επένδυσή τους, σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα µοριοδότησης του προγράµµατος.  

Αγορά στάγδην

∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την επιλεξιµότητα των επενδύσεων αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης αρδευτικών συστηµάτων και ολοκληρωµένων λύσεων άρδευσης: Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης συστήµατος άρδευσης απαιτούνται:

1) Ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης 2020.

2) Άδεια χρήσης ύδατος για το σηµείο υδροληψίας που αφορά στην επένδυση.

3) Mελέτη δυνητικής εξοικονόµησης κατανάλωσης ύδατος.

4) Χάρτης κτηµατολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος, ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρµογής, ή απόσπασµα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίµακα, που θα παρουσιάζει: α) το σηµείο υδροληψίας,  β) τα περιγράµµατα του/των αγροτεµαχίου/ων και τις συντεταγµένες όπως αυτές αναφέρονται στην ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης (χαρτογραφικό υπόβαθρο). γ) για τους κλειστούς αγωγούς µεταφοράς νερού, την όδευση και τις συντεταγµένες της αρχής και του τέλους του έργου σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84.

4) Παραστατικά αγοράς ή τίτλο κτήσης υφιστάµενου εξοπλισµού ή αντίγραφο της σχετικής σελίδας από το βιβλίο (µητρώο) παγίων της εκµετάλλευσης (µόνο για αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλλο σύστηµα ιδίου τύπου.

Επέκταση άρδευσης

Για επέκταση υποδοµής σε τεµάχια που αρδεύονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν απαιτούνται:

1) Ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης 2020.

2) Ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης, έστω ενός έτους εντός της τετραετίας 2016 – 2019, από την οποία να προκύπτει ότι το αγροτεµάχιο έχει δηλωθεί ως αρδευόµενο έστω και για ένα έτος της τετραετίας 2016 – 2019.

3) Mελέτη δυνητικής εξοικονόµησης κατανάλωσης ύδατος σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΥΑ.

4) Χάρτης κτηµατολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος, ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρµογής, ή απόσπασµα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίµακα.

5) Παραστατικά αγοράς ή τίτλο κτήσης υφιστάµενου εξοπλισµού ή αντίγραφο της σχετικής σελίδας από το βιβλίο (µητρώο) παγίων της εκµετάλλευσης (µόνο για αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλλο σύστηµα ιδίου τύπου.

Έγγειες βελτιώσεις

∆ικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την επιλεξιµότητα των επενδύσεων εγγείων βελτιώσεων (γεωτρήσεις/πηγάδια-φρέατα, οµβροδεξαµενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους):

1) Ιδιόκτητο ακίνητο: Αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας µεταγραµµένο στο Υποθηκοφυλακείο ή άλλο νόµιµο τίτλο.

2) Μισθωµένο ακίνητο :Αντίγραφο µεταγραµµένου µισθωτηρίου συµβολαίου διάρκειας 12 ετών.

3) Παραχωρηµένο ακίνητο: Επίσηµο έγγραφο της ∆ιοίκησης ή του σχετικού φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών.

4) Γεωτρήσεις/Πηγάδια - Φρέατα: Χάρτη κτηµατολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος, ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρµογής, ή απόσπασµα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ.

5) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον εµπίπτει στις υποκατηγορίες δηµοσίων και ιδιωτικών έργων / δραστηριοτήτων, Α1 και Α2.

Γενικές περιπτώσεις

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε επένδυση της οποίας η δαπάνη υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Επενδύσεις που δεν περιλαµβάνονται στους σχετικούς πίνακες εύλογου κόστους ή επενδύσεις διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση µε τις επενδύσεις που περιγράφονται στους πίνακες εύλογου κόστους, δύνανται να κριθούν επιλέξιµες, εφόσον τεκµηριώνεται το εύλογο κόστος υλοποίησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα. Για αυτές τις επενδύσεις απαιτείται η προσκόµιση τριών ανεξάρτητων προσφορών.

Επίσης για όλες τις επενδύσεις χρειάζεται τεχνική έκθεση στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται η περιοχή στην οποία θα χωροθετηθεί η επένδυση, η κατάσταση των υδάτων (γεωτρήσεις/πηγάδια-φρέατα), η δυναµικότητα και η λειτουργικότητα της επένδυσης σε σχέση µε την υφιστάµενη και τη µελλοντική αξιοποίηση της εκµετάλλευσης, ή µε τις συνθήκες, τις δραστηριότητες και την παραγωγική ικανότητα των µελών του συλλογικού σχήµατος

Για ύπαρξη εξοπλισµού για την ίδια χρήση στην εκµετάλλευση χρειάζονται παραστατικά αγοράς ή τίτλο κτήσης υφιστάµενου εξοπλισµού ή αντίγραφο της σχετικής σελίδας από το βιβλίο (µητρώο) παγίων της εκµετάλλευσης.

 

Φ/Β και μικρά έργα

Ειδικά για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και τις φορητές αυτόνοµες διατάξεις επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου, προσκοµίζεται προσφορά σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή (Α∆ΜΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ) µε βάση την οποία τεκµηριώνεται η αντι-οικονοµικότητα της σύνδεσης.

Τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την επιλεξιµότητα των επενδύσεων σε εξοπλισµό προϋπολογισµού άνω των 1.000 ευρώ που ενσωµατώνεται σε γεωργικές εγκαταστάσεις (εξοπλισµός ολοκληρωµένων λύσεων άρδευσης, οµβροδεξαµενές που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, µηχανολογικός εξοπλισµός που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων για άρδευση, εξοπλισµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γεωτρήσεων, εξοπλισµός για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της άρδευσης) είναι ίδια µε εκείνα των εγγείων βελτιώσεων, µόνο που δεν χρειάζεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αλλά άδεια χρήσης ύδατος.

 

Διευκρινίσεις για τις άδειες χρήσης νερού

Για τις άδειες χρήσης νερού αρκεί να προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, αν αυτή δεν υφίσταται, σύμφωνα με την προκήρυξη. Συγκεκριμένα, σε γενικές γραμμές, για τις άδειες χρήσης υδάτων ισχύουν τα εξής πέντε σημεία:

1) Στις περιπτώσεις ενεργού σημείου υδροληψίας, απαιτείται η προσκόμιση άδειας χρήσης ύδατος κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Στις περιπτώσεις που αυτή δεν υφίσταται ή υφίσταται αλλά δεν είναι σε ισχύ, τότε προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος. Η άδεια χρήσης ύδατος προσκομίζεται, το αργότερο, με την τελευταία αίτηση πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου.

2). Η άδεια χρήσης ύδατος μπορεί να έχει εκδοθεί ή να εκδοθεί στο όνομα του υποψηφίου ή να είναι κοινή με περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποψηφίους ή μη επενδυτικού σχεδίου. Όταν πρόκειται για υδροληψία από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δικαιούχους ή μη επενδυτικού σχεδίου, τότε υποβάλλονται η κοινή άδεια χρήσης ύδατος μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό που συντάχθηκε μεταξύ τους, εφόσον τέτοιο υποβλήθηκε για τη χορήγησή της. Στην περίπτωση που για την έκδοση της κοινής άδειας χρήσης ύδατος δεν είχε υποβληθεί ιδιωτικό συμφωνητικό τότε αυτό συντάσσεται για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των συνδικαιούχων και για κάθε συνδικαιούχο αναγράφονται ο επιμερισμός της απολήψιμης ποσότητας ύδατος και η χρονική διάρκεια του κύκλου χρήσης.

3). Όταν η άδεια χρήσης ύδατος έχει χορηγηθεί σε ΤΟΕΒ ή σε Δήμο/Δημοτική επιχείρηση, τότε αυτή υποβάλλεται συνοδευόμενη από βεβαίωση του ΤΟΕΒ ή του Δήμου/Δημοτικής επιχείρησης προς τον υποψήφιο για την επιτρεπόμενη χρήση (ποσότητα, καλλιέργεια, έκταση).

4). Στην περίπτωση νέας έκτασης που δεν αρδεύεται στην υφιστάμενη κατάσταση αλλά δηλωνόταν ως αρδευόμενη στο ΟΣΔΕ έως 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης και το σημείο υδροληψίας που την αφορά επηρεάζει υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα των οποίων η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή για ποσοτικούς λόγους, πρέπει να ισχύουν επιπλέον, οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση της χρήσης ύδατος του σημείου υδροληψίας όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 146896/17-10-2014 (2878 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Σε περίπτωση που η άδεια χρήσης νερού αφορά και σε άλλες χρήσεις πέραν της άρδευσης (π.χ. ύδρευση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης) ο δικαιούχος υποχρεούται στην τοποθέτηση ξεχωριστού υδρόμετρου για την αρδευτική χρήση.      www.agronews.gr

 

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Κότσι στη γάστρα

Κιμαδόπιτα με χωριάτικο φύλλο

Φτιάξτε σπιτική μαγιονέζα εύκολα και γρήγορα

Αλλεργικές παθήσεις σχετίζονται με ψυχικές διαταραχές

Καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος.Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων